Uitnodiging: extra algemene ledenvergadering 16 april, 19.30 uur MFA Yders Hoes voor goedkeuren hernieuwde statuten

Vereniging Dorpsbelangen Yde de Punt heeft de statuten laten herzien en herschreven door de notaris zodat deze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. Er is niet zoveel in veranderd, het is vooral duidelijker en moderner geschreven. Ook is het vergaderen via de computer opgenomen in de statuten.

Op de Algemene ledenvergadering van 19-3 jl. waren er helaas te weinig leden om deze statuten goed te keuren.

Daarom stellen wij de statuten op 16 april, 19.30 uur weer ter goedkeuring op een dan ingelaste ledenvergadering, voorafgaand aan de bestuursvergadering.

Terugkijkend op presentatie energiecoach 19 maart jl.

19 maart jl. kwamen Jan Koops en Jaap Kuipers langs, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Yde – de Punt, om een presentatie te geven over ‘Energiebesparing en Warmtepompen’.
Wij kijken terug op een geslaagde informatieavond die o.i. duidelijk voldeed aan een behoefte.

Na de presentatie ging een intekenlijst rond voor het aanvragen van een energiecoach. Iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld heeft inmiddels een email ontvangen.

Voor alle aanwezigen die de presentatie nog even na wil lezen, dat kan door een email te sturen naar Selena Lukens; shmvandenhoven@gmail.com. De presentatie is te groot om te delen op deze website.

Alle informatie voor Pasen

Paasvuurstort:
Zaterdag 23 maart is het zover, de eerste stortdag voor het paasvuur. In het voormalige land
van Roelof en Els Nijenhuis aan de Homsteeg is iedereen vanaf 9 uur welkom om snoeihout
te brengen. De stort is gratis voor alle leden van de Vereniging Dorpsbelangen Yde- De
Punt. De stortplaats is open tot 15.30 uur. Bestuursleden zullen aanwezig zijn voor controle
en begeleiding bij de stort.
De tweede dag is op zaterdag 30 maart, eveneens van 9.00 uur tot 15.30 uur. De paasbult
wordt alleen opgebouwd met snoeihout. Er mogen dus geen wortels, stobben, pallets en
bewerkt hout worden aangeboden. De stort is een snelle en makkelijke manier om van uw
snoeihout af te komen en het zou voor ons fijn zijn dat men bovenstaande regels ook
respecteert. Door lid te worden van Dorpsbelangen mag u ook uw snoeihout storten door
contante betaling van de 7.50 euro contributie.

Paasvuur 1 ste Paasdag:
De samenkomst voor het aansteken van het paasvuur is op het erf van de boerderij op
eerste paasdag om 19.30 uur. De leerlingen van groep 8 zullen hier hun fakkel krijgen om de
paasbult aan te steken. Gezamenlijk lopen we daarna naar de paasbult. Tijdens de
wandeling gaan bestuursleden rond met een collectebus waar u een vrijwillige gift in kunt
doen om deze traditie in ere te houden.

Inleveren Paasnetjes:
We vragen alle leerlingen van de groepen 1-8 op om hun paasnetje voorzien van volledige
naam en groep in te leveren voor 26 maart a.s. op school.
Wanneer er kinderen in Yde en De Punt zijn die niet op IKC De Duinstee zitten, en toch een
netje in willen leveren, mogen zich melden bij Sieny Koopman, Luutkampenweg 6 of via
sieny.koopman@gmail.com.
Het paasnetje wordt door ons gevuld met iets lekkers en voor het aansteken van het
Paasvuur krijgen alle kinderen het gevulde netje weer terug.
Paasnetjes maken:
Een Paasnetje of een Poasbuul in het dialect, is een gehaakt zakje waarin allerlei lekkers in
gestopt wordt met Pasen. Erg simpel om te maken. Op internet zijn eenvoudige
haakpatroontjes te vinden om met restjes katoen aan de slag te gaan. Wie niet zo creatief is
kan hiervoor ook een knikkerzakje gebruiken.

Landelijke opschoondag 6-4-2024 Yde – De Punt

23 maart is er weer de jaarlijkse landelijke opschoondag. Omdat er op die dag ook gestort kan worden bij het paasvuur, houden we in Yde De Punt deze dag op zaterdag 6 april as. 

We verzamelen die middag bij de MFA, vanaf 13.00 uur ben daar van harte welkom om mee te helpen. 

Voor vuilniszakken, prikstokken ed wordt gezorgd. Na afloop drinken we gezamenlijk nog een drankje in het Dorpshuis. 

Dorpsbelangen organiseert deze dag. Voor vragen of opmerkingen kun je contact op nemen met Wim Luinge of Els Nijenhuis 

We rekenen op jullie komst, samen houden we Yde De Punt schoon.

Vereniging Dorpsbelangen Yde-De Punt

Algemene ledenvergadering 2024

De Algemene Ledenvergadering 2024 van de Vereniging Dorpsbelangen Yde-De Punt wordt gehouden op dinsdag 19 maart om 19.30 uur in Dorpshuis Yders Hoes.

Vanaf 19.15 bestaat de mogelijkheid de stukken over het verenigingsjaar 2023 door te nemen.

Agenda

  1.  Opening

  2.  Vaststellen agenda

  3.  Notulen Algemene Ledenvergadering op 23-03-2023

  4.  Jaarverslag 2023

  5.  Financiële stukken 2023

  6.  Verslag kascommissie

  7.  Verkiezing kascommissie

        Aftredend Jan van Dijken

  8.  Verkiezing bestuursleden: 

  –  Volgens rooster is Hans Timmer aftredend.
  Tiffany Turk stelt zich kiesbaar voor de functie van Hans als penningmeester.
–  Volgens rooster aftredend Bonny Hilberts, Bonny stelt zich niet herkiesbaar.
  –  Aftredend, wegens verhuizing naar elders, Marloes Prins.

  Han Berrelkamp stelt zich beschikbaar als bestuurslid.

Zowel Tiffany als Han hebben al enkele vergaderingen bijgewoond.   
    Andere belangstellenden kunnen zich alsnog aanmelden voor het bestuur, dit kan tot
    een half uur voor de vergadering, bij voorzitter Els Nijenhuis.

  9.  Goedkeuring vernieuwing Statuten en AVG. De statuten kunnen op verzoek worden gemaild en zijn in te zien tijdens de vergadering.

10.  Mededelingen van de voorzitter

11.  Rondvraag

12.  Sluiting van het officiële gedeelte

Korte pauze
20.30 uur

Op deze avond zal na de pauze een lezing volgen over het verduurzamen van de woning. 


Dorpsbelangen nodigt alle belangstellenden van harte uit om deze presentatie bij te wonen.

HOE KAN JIJ JE HUIS DUURZAMER MAKEN?

Steeds meer mensen zijn bezig met het verduurzamen van het huis. Ook niet zo gek; de energieprijzen zijn hard gestegen. Maar hoe kun je dit zo goed mogelijk doen? Wat zijn de mogelijkheden en waar begin je?

Afbeelding met zwart, duisternis

Automatisch gegenereerde beschrijving

Presentatie van een onafhankelijke energiecoach

Tijdens de ALV van Dorpsbelangen Yde de Punt komt Jaap Kuipers. Hij is een vrijwillige en onafhankelijke energiecoach van Energiecoöperatie Drentse Aa. Hij neemt je mee in de wereld van energie besparen. Hij gaat ons meer vertellen over het toepassen van zonnepanelen, het isoleren van je huis en de mogelijkheden van warmtepompen.

Ook kun je je die avond aanmelden voor een GRATIS warmte- en energiescan door één van de onafhankelijke energiecoaches.

Deze presentatie is voor leden van Dorpsbelangen Yde de Punt. Ben je nog geen lid, maar wil je wel graag komen? Voor slechts €7,50 kun je lid worden. Daarmee draag je bij aan een mooier dorp!

Wanneer: dinsdag 19 maart 2024 19:30 (inloop 19:00u)

Waar? MFA Yders Hoes

Kosten: gratis voor leden

We sluiten de avond af met een borrel.

uitnodiging voor een inloopavond op donderdag 7 maart 2024.

IMG presenteert 7 maart in Vries nieuwe aanpak schadeafhandeling

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is aan de slag gegaan om de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker te maken. Aanleiding hiervoor zijn de resultaten van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.

IMG licht deze nieuwe aanpak van de schadeafhandeling en de keuzes die daarbij horen graag toe aan de bewoners die ermee te maken hebben.

Dit gebeurt door middel van een presentatie waarbij er vragen gesteld kunnen worden. Ook na de presentatie kunnen bewoners die vragen hebben in gesprek met IMG.

Donderdag 7 maart wordt de bijeenkomst gehouden, bestemd voor bewoners in en rond de gemeente Tynaarlo. U bent van harte uitgenodigd.

Locatie: gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries

Aanvang: 19.30 uur (tot 21.30 uur).

Via deze link naar de website van het IMG is alvast een animatie over de nieuwe aanpak schadeafhandeling te bekijken:

Informatie overzicht (schadedoormijnbouw.nl)

Lasergamen in Yde voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

Tijdens de voorjaarsvakantie willen we graag gaan lasergamen in Yde.
We hebben het gepland op maandag 19 februari van 13.00-14.15 uur in de gymzaal.
Voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar. Kosten € 2,-
Vooraf aanmelden: www.tynaarlo.nl/sportpret

Berna Nijboer  ~ Buurtsportcoach gemeente Tynaarlo
Tel. 06-11297976
Volg ons op FB: Sport Tynaarlo en Instagram: sporttynaarlo

Beschikbaarheid subsidie landschap- en ervenproject Landschapsbeheer Drenthe

Wat is een landschap- en ervenproject?
knotlindes, meidoornhagen en boomrijen met eeuwenoude zomereiken. De erven drukten een sterke stempel op de dorpsidentiteit. Tegenwoordig hebben de erven een luxere uitstraling met veel sierelementen, omdat veel boerderijen een andere functie hebben gekregen. Met relatief eenvoudige maatregelen kunnen oorspronkelijke boerenerven deels of volledig omgevormd worden naar een karakteristiek Drents boerenerf. Een grotere uitdaging is het (her)aanleggen van verdwenen landschapselementen en het herstellen van bestaande.

Landschapsbeheer Drenthe voert al jaren landschap- en ervenprojecten uit in dorpen in verschillende gemeentes om de herkenbaarheid en afleesbaarheid van het streekeigen cultuurhistorisch landschap te versterken. De focus gaat uit naar:
• de omvorming van boeren erven naar een meer Drents boerenerf, gericht op herstel van het oorspronkelijke open, sobere en functionele karakter;
• het herstel van verschillende landschapselementen buiten het erf.

Eigenaren van oude boerderijen, maar ook van moderne boerenbedrijven en aanliggende erven van woonhuizen komen in aanmerking. De inrichtingsmaatregelen worden samen met de erfeigenaren
bepaald, waarbij er ook aandacht is voor duurzaam erfbeheer en -onderhoud om de biodiversiteit te bevorderen. In overleg wordt er een werkplan opgesteld. Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt in de uitvoering en geeft advies. Van de deelnemende particulieren wordt een eigen bijdrage gevraagd ter hoogte van de helft van de kosten. Dit kan eventueel worden verrekend door de werkzaamheden zelf uit te voeren in plaats van door een aannemer. Voor maatregelen buiten het erf is een eigen bijdrage niet nodig.

Meer informatie of aanmelden? Via https://lbdrenthe.nl/projecten/natuurvriendelijke-drentse-erven

Demonstratievlucht KLM Flight Academy

De KLM Flight Academy en Groningen Airport Eelde nodigen u uit voor de demonstratievlucht nieuwe vloot lesvliegtuigen.

Als omwonende bent u van harte welkom op het buitenterrein van de KLM Flight Academy om één van de toestellen van hun toekomstige nieuwe vloot te ervaren. De KLM FA heeft deze nieuwe vloot van lesvliegtuigen, bestaande uit 14 Diamond-toestellen, aangeschaft en zal deze gefaseerd in 2024 in gebruik gaan nemen. Hiermee wordt de huidige vloot vervangen. De nieuwe toestellen zijn stiller en zijn schoner in hun uitstoot, zo vliegen deze toestellen bijvoorbeeld op loodvrije brandstof.

De afgelopen periode hebben wij bij diverse bijeenkomsten in de omgeving genoemd dat deze vloot een andere, positievere beleving zal geven, en dit laten wij u graag zelf meemaken. Ook heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen over het nieuw aan te vragen Luchthavenbesluit en de KLM Flight Academy.

Programma

Hiervoor hebben wij twee zaterdagochtenden gereserveerd, waar wij bij beide ochtenden hetzelfde programma presenteren:

TijdActiviteit
09.30 – 10.00 uur     Inloop op het buitenterrein van de KLM Flight Academy. 
U kunt parkeren op het terrein van de KLM Flight Academy. Hier vindt de demonstratievlucht ook plaats.
Adres: Burgemeester J.G. Legroweg 43, 9761 TA Eelde
10.00 – 10.30 uur Demonstratievlucht*. Tussen dit tijdstip vliegt één van de huidige toestellen, en een toestel vanuit de nieuwe vloot over het buitenterrein
10.00 – 11.00 uurGelegenheid tot vragen stellen. U kunt langs de tafels van Groningen Airport Eelde en KLM Flight Academy lopen en vragen stellen.
11:00 uur Einde

U kunt zich aanmelden voor één van de twee zaterdagochtenden, namelijk op 25 november of 9 december a.s. Wees er snel bij, want er zijn vanuit de veiligheidsregels een beperkt aantal plekken beschikbaar, namelijk 100 per ochtend.

Graag tot ziens op 25 november of 9 december!

*Let op! Indien het te slecht weer is om de demonstratievlucht door te laten gaan, dan laten wij u dit één dag van tevoren weten via het e-mailadres dat u opgeeft bij uw aanmelding. Wij verzetten de demonstratievlucht dan naar een nieuwe datum.

Aanmelden kan via onderstaande link (gezien veiligheid is aanmelden verplicht, max. 100 per ochtend).
https://www.groningenairport.nl/de-klm-flight-academy-en-groningen-airport-eelde-nodigen-u-uit-voor-de-demonstratievlucht-nieuwe-vloot-lesvliegtuigen

Drentse Dorpendag

Zaterdag 18 november werd op de BOKD dag georganiseerd in de MFA Ydershoes, de jaarvergadering gehouden. Ongeveer 130 vertegenwoordigers van kleine Drentse dorpen belangenverenigingen en dorpshuizen kwamen naar Yde.
De dag begon met een forum waar stellingen besproken  werden met op het podium naast burgemeester Thijsen,  onze voorzitter Els.
Daarna sprak rasverteller Wim Daniels de zaal toe. Zelf opgegroeid in een klein dorp in Brabant, reeg hij de ene na de andere anekdote aan elkaar. Hij is o.a. bekend van het televisieprogramma waarin hij met Huub Stapel in een moter met zijspan door Nederland toert.
‘s Morgens en ‘s middags werden workshops gegeven. Thema’s als dorpscommunicatie, wonen, leefbaarheid, functie van dorpshuizen, etc. kwamen voorbij.
De uitslag van de verkiezing Dorpshuis van het jaar werd ‘s middags bekend gemaakt: dorpshuis Over Entinghe in Dwingeloo won de eerste prijs en een geldbedrag.