Hoe beleeft ú het verkeer en vervoer in de gemeente?

Tynaarlo en Noordenveld doen hun best om gemeenten te zijn waar het prettig wonen, werken en recreëren is. (Verkeers)veiligheid en een goede bereikbaarheid zijn daar belangrijke ingrediënten voor. Het gemeentelijk beleid op het gebied van verkeer en vervoer ligt vast in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Om het plan om te zetten in concrete acties is er een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de periode 2007-2011. Hierin staat aangegeven welke maatregelen de gemeente wanneer gaat uitvoeren. Denkt u bijvoorbeeld aan het invoeren van 30/60 km-gebieden, de aanleg van verkeersrotondes, het verbeteren van bushaltes en fietspaden en het stimuleren van (school)verkeersprojecten.

De peiling Bijna alle acties uit het uitvoeringsprogramma zijn nu afgerond. Dat betekent dat er een nieuw uitvoeringsprogramma moet komen. Voordat we dat gaan opstellen, willen we graag weten hoe u het verkeer en vervoer in onze gemeente beleeft.

Wat doen we met uw reactie? Aan de hand van alle reacties zal worden bepaald of het nodig is het GVVP op punten bij te stellen. Vervolgens zullen de resultaten ook worden gebruikt als eerste aanzet voor een nieuw op te stellen uitvoeringsprogramma voor de periode 2013-2018. De resultaten van deze peiling zullen naar verwachting eind april worden gepubliceerd.