Beschikbaarheid subsidie landschap- en ervenproject Landschapsbeheer Drenthe

Wat is een landschap- en ervenproject?
knotlindes, meidoornhagen en boomrijen met eeuwenoude zomereiken. De erven drukten een sterke stempel op de dorpsidentiteit. Tegenwoordig hebben de erven een luxere uitstraling met veel sierelementen, omdat veel boerderijen een andere functie hebben gekregen. Met relatief eenvoudige maatregelen kunnen oorspronkelijke boerenerven deels of volledig omgevormd worden naar een karakteristiek Drents boerenerf. Een grotere uitdaging is het (her)aanleggen van verdwenen landschapselementen en het herstellen van bestaande.

Landschapsbeheer Drenthe voert al jaren landschap- en ervenprojecten uit in dorpen in verschillende gemeentes om de herkenbaarheid en afleesbaarheid van het streekeigen cultuurhistorisch landschap te versterken. De focus gaat uit naar:
• de omvorming van boeren erven naar een meer Drents boerenerf, gericht op herstel van het oorspronkelijke open, sobere en functionele karakter;
• het herstel van verschillende landschapselementen buiten het erf.

Eigenaren van oude boerderijen, maar ook van moderne boerenbedrijven en aanliggende erven van woonhuizen komen in aanmerking. De inrichtingsmaatregelen worden samen met de erfeigenaren
bepaald, waarbij er ook aandacht is voor duurzaam erfbeheer en -onderhoud om de biodiversiteit te bevorderen. In overleg wordt er een werkplan opgesteld. Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt in de uitvoering en geeft advies. Van de deelnemende particulieren wordt een eigen bijdrage gevraagd ter hoogte van de helft van de kosten. Dit kan eventueel worden verrekend door de werkzaamheden zelf uit te voeren in plaats van door een aannemer. Voor maatregelen buiten het erf is een eigen bijdrage niet nodig.

Meer informatie of aanmelden? Via https://lbdrenthe.nl/projecten/natuurvriendelijke-drentse-erven